UREL   FEKT   VUT
    
Ústav radioelektroniky, FEKT VUT

Ústav radioelektroniky (UREL) patří k tradičním ústavům FEKT VUT v Brně. Byl jedním z pěti ústavů, které vznikly současně se založením Elektrotechnické fakulty VUT v roce 1959. Rovněž první děkan fakulty prof. Kalendovský byl prvním vedoucím UREL. V uplynulých letech byl jeden učitel ústavu rektorem VUT, dva učitelé vykonávali funkci děkana fakulty a několik dalších pracovalo jako proděkani fakulty, příp. prorektoři VUT. V čele ústavu stálo v jeho dosavadní historii celkem šest vedoucích: prof. Jan Kalendovský (1959-1970), prof. Kamil Vrba (1970-1981), prof. Vladimír Mikula (1981-1990), prof. Jiří Svačina (1990-2006), prof. Zbyněk Raida (2006-2013) a prof. Kratochvíl Kratochvíl (od roku 2013).

V současné době patří UREL k největším oborovým ústavům FEKT VUT s velkým rozsahem výuky, a to ve všech studijních programech fakulty - bakalářském, magisterském i doktorském. Na ústavu působí 12 profesorů (z toho 3 emeritní), 13 docentů, 5 odborných asistentů a asistentů, 8 Vědecko-výzkumných pracovníků a 28 studentů prezenčního doktorského studia. Ústav má zastoupení v oborových radách tří studijních oborů bakalářského studia a v 5 oborech navazujícího magisterského studia FEKT VUT. UREL je garančním ústavem oboru Elektronika a sdělovací technika ve všech studijních programech fakulty. Ústav má významné zastoupení ve vědecké radě FEKT VUT v Brně, ve vědecké radě Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany v Brně, vědecké radě Elektrotechnické fakulty ČVUT v Praze, vědecké radě Elektrotechnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni a vědecké radě Ústavu radiotechniky a elektroniky AV ČR v Praze. Učitelé ústavu působí v oborových radách doktorského studia FEKT VUT v Brně a FEL ČVUT v Praze. Od roku 1990 vykonávali dva učitelé UREL funkci předsedy Akademického senátu FEKT, jeden učitel pracoval jako statutární zástupce děkana fakulty a studijní proděkan pro magisterské studium.

V současné době vykonává prof. Hanus funkci proděkana FEKT VUT pro magisterské studium. Dva bývalí profesoři UREL - prof. Dušan Černohorský a prof. Vladimír Mikula byli v roce 2002 jmenováni emeritními profesory VUT v Brně. V roce 2004 byla akademickému pracovníku UREL prof. Miroslavu Kasalovi udělena Mimořádná cena rektora VUT za významné inženýrské dílo z oblasti satelitní komunikace a prof. Jiřímu Svačinovi Zlatá medaile VUT za přínos rozvoji VUT a oboru Elektronika a sdělovací technika.

V roce 2007 byla profesorovi Miroslavu Kasalovi udělena Cena ministra školství mládeže a tělovýchovy za výzkum. Ceny předal pan ministr Martin Bursík za přítomnosti rektorů a akademických hodnostářů. Cena Emila Škody byla v roce 2007 udělena Ing. Jiřímu Dřínovskému za jeho doktorskou práci na téma "Analýza vlastností odrušovacích filtrů EMC ve vnějších neurčitých podmínkách".
Pedagogická činnost

V pedagogické činnosti je ústav zaměřen na oblast obecné radioelektroniky, a to jak na teoretické základy, tak zejména na aplikační využití, především se zaměřením na problematiku rádiových komunikací, přístrojové elektroniky, vysokofrekvenční, mikrovlnné a anténní techniky, optoelektroniky, zvukové a obrazové elektroniky a problematiku zpracování signálů. Ústav zajišťuje výuku více než 40 předmětů bakalářského a magisterského studia. Studentům ostatních oborů fakulty ústav nabízí výuku v oblasti elektronických analogových, impulsových a číslicových obvodů a systémů, počítačové analýzy a navrhování elektronických obvodů, TV techniky a videotechniky, vysokofrekvenční a mikrovlnné techniky, antén a teorie elektromagnetického pole, teorie signálů a sdělování, bezdrátových a mobilních komunikací a elektromagnetické kompatibility. Za poslední tři roky vytvořili učitelé ústavu přes 60 titulů skript, učebních textů, pedagogického softwaru a dalších pomůcek, z nichž většina je v elektronické podobě. Ústav je rovněž aktivní ve výuce v anglickém jazyce, v kurzech Univerzity 3. věku VUT a ve speciálních kurzech celoživotního vzdělávání pro mimoškolní instituce (Flextronics, T-Mobile CZ, Gity, AVX).

Vědecká činnost

Vědecká činnost ústavu je obsahově zaměřena do oblastí:

 • teorie elektronických obvodů a systémů,
 • aplikace elektronických obvodů a systémů v komunikační, řídicí a průmyslové technice,
 • zpracování signálů a jeho aplikace v oblasti zpracování řeči a digitální radiotechnice,
 • elektromagnetické vlny, antény, mikrovlny a optoelektronika, EMC,
 • speciální elektronické komunikace (mobilní, satelitní, optické bezkabelové komunikace).

Vědecká činnost je financována především grantovými projekty a úkoly podporovanými různými tuzemskými a zahraničními grantovými agenturami. V letech 2010 až 2013 je prof. Raida řešitelem projektu "Wireless communication teams (WICOMT)", který připravuje věděcké týmy na práci v nově založeném výzkumném centru SIX

Výzkumná a vývojová činnost ústavu se rovněž zaměřuje na řešení úkolů, zakázek a expertíz pro firmy, průmyslové podniky a výzkumné ústavy. V těchto oblastech má UREL přes 20 tuzemských a více než 16 zahraničních spolupracujících škol, průmyslových podniků a institucí. V posledních letech bylo na ústavu vyvinuto a realizováno přes deset technických zařízení a programů, z nichž za nejvýznamnější považujeme:

 • atmosférický laserový optický směrový spoj s adaptivní regulací,
 • bezdotykový optoelektronický měřič rozměrů s prvky CCD s mikroprocesorovým řízením,
 • palubní nízkošumový přijímač v pásmu L pro experimentální družici PHASE 3D mezinárodní organizace AMSAT,
 • SNAP - počítačový program pro symbolickou analýzu elektronických obvodů,
 • číslicový kvadraturní detektor pro systémy SDR (software-defined radio),
 • kmitočtový syntezátor PLL a detektory s následným zpracováním DSP pro přijímač transpondéru družice Phase 3E organizace AMSAT,
 • testování a zkoušky nové technologie EDGE pro rychlé datové přenosy v síti GSM ve spolupráci s T-Mobile CZ a.s. v ústavní laboratoři mobilních komunikací (výsledky byly využity při zavedení technologie EDGE v síti T-Mobile CZ v závěru roku 2004).Ostatní odborná činnost

Ústav rovněž rozvíjí rozsáhlou odbornou, expertizní a posuzovatelskou činnost pro jiné instituce, akademická a vědecko výzkumná pracoviště (každým rokem více než sto vyžádaných posudků na disertační a habilitační práce, na články v tuzemských a zahraničních časopisech, na příspěvky pro tuzemské a zahraniční vědecké konference, posudky na výzkumné a technické zprávy, na grantové přihlášky a další díla). Ústav je zakladatelem a jedním z organizátorů mezinárodní konference Radioelektronika. UREL je spoluvydavatelem vědeckého časopisu Radioengineering - společné mezinárodní publikace českých a slovenských technických univerzit a výborů URSI (Union Radio Scientifique Internationale).

UREL je kolektivním členem mezinárodní organizace AMSAT (Radio Amateur Satellite Corporation); v rámci této organizace se podílí na vývoji experimentálních satelitů. Většina pracovníků a doktorandů UREL patří mezi členy mezinárodní vědecké organizace IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), na ústavu pracuje studentská větev této organizace. V současné době je předsedou Československé sekce IEEE pracovník UREL. Další pracovník UREL je členem anglické vědecké společnosti IET (Institution of Engineering and Technology) a členem anglické inženýrské rady v kategorii Fellow. Učitelé ústavu jsou členy redakčních rad tří mezinárodních vědeckých časopisů, dva učitelé byli jmenováni korespondenty Mezinárodní unie pro vědeckou radiotechniku URSI. Jeden učitel ústavu působí jako člen evropského výboru asociace pro vzdělávání inženýrů elektrotechniky a informatiky, další učitel je členem evropské společnosti pro akustiku.