UREL   FEKT   VUT
    Rozvoj ústavu radioelektroniky je podporován projektem "Advanced Communication Systems and Technologies" (reg. č. 230126) Sedmého rámcového programu EU.

Produkty

Vyberte rok:    Vnitřní jednotka fotonického bezvláknového spoje

Autoři:

Zdeněk KOLKA, Viera BIOLKOVÁ, Otakar WILFERT, Aleš DOBESCH, Peter BARCÍK, Marek NOVÁK

Typ:

funkční vzorek

Datum:

2016-12-20

Projekty:

TH01011254 - Soubor prvků pro fotonickou komunikaci (EPCOM II),
LO1401 - Interdisciplinární výzkum bezdrátových technologií (INWITE)

Fotonický bezvláknový spoj je určen k přenosu optických signálů volným prostorem bez transformace do elektrické oblasti. Sestavu každého terminálu tvoří vnější jednotka, která se obvykle umisťuje na střechu budovy, a vnitřní jednotka. Vnitřní jednotka pracuje v pásmu 1550 nm, obsahuje optický výkonový zesilovač (POUT≤20dBm, F=4,5dB), optický linkový zesilovač (PIN=-45dBm÷-10dBm, F=4dB), volitelný pásmový filtr a řídící počítač. Ve skříni 19" x2U je vestavěný zdroj 48V a komunikační rozhraní pro napájení a řízení vnější jednotky. K dálkové správě slouží rozhraní 100BASE-TX, je implementováno webovské rozhraní a uživatelská komunikace pomocí UDP. Vestavěný systém umožňuje monitoring, nastavování parametrů a dlouhodobý záznam dat do vnitřního úložiště. Funkční vzor byl vyvinut ve spolupráci s firmou Orcave, spol. s r.o. při řešení projektu TH01011254.

 Popis produktu


Precizní programovatelný proudový zdroj

Autoři:

Jan Cupák, Jiří Dřínovský

Typ:

funkční vzorek

Datum:

2016-12-19

Projekty:

LO1401 - Interdisciplinární výzkum bezdrátových technologií (INWITE)

Precizní programovatelný proudový zdroj slouží k napájení odporové zátěže, která slouží jako iniciátor v autoklávech. Zátěž je z pravidla odporového charakteru v rozmezí hodnot odporu 0,1 - 1,7 Ω. Do této zátěže je schopen proudový zdroj dodat proud v rozmezí 1 - 10 A po dobu 10 ms - ∞. Změřená chyba proudu na maximálním rozsahu je podle akreditované laboratoře méně než 0,1 %. K proudovému zdroji je odporová zátěž připojena přes 10 m kabel, který při této délce má značné induktivní nežádoucí vlastnosti. Proudový zdroj je nastaven tak, aby při parazitních vlastnostech kabelu měl minimální překmit na náběžné hraně, která při 10 A dodaných do zátěže s hodnotou odporu 1 Ω trvá 30 µs. Maximální velikost proudu protékající zátěží je limitována hodnotou napětí proudového zdroje, které je rovno 25,5 VDC. Obvod proudového zdroje je vybaven blokem, který minimalizuje tepelné ztráty na výkonových tranzistorech. Tento blok využívá další funkce zdroje, a to měření odporu zátěže čtyř svorkovou metodou bezpečným proudem. Na základě známé zátěže a požadovaného proudu je nastaven napájecí zdroj tak, aby ztrátový výkon na regulačních prvcích byl minimální. Ovládání precizního proudového zdroje je možné přes UART, RS485, nebo USB. Proudový zdroj je průmyslově vyráběn a dodáván do 3 produktů firmy OZM Research s.r.o., a to TPT, SV2 a HEWIN.

 Popis produktu


Modulární nelineární vedení

Autoři:

Michal KUBÍČEK, Jiří ŠEBESTA, Aleš POVALAČ, Lubomír BRANČÍK

Typ:

funkční vzorek

Datum:

2016-12-10

Projekty:

GA15-18288S, Research of signal integrity at high-speed interconnects
LO1401 - Interdisciplinární výzkum bezdrátových technologií (INWITE)

Funkční vzorek slouží k ověření simulačních modelů nelineárních přenosových vedení. Jeho modulární uspořádání umožňuje snadno vytvářet vedení různých délek. Každý modul je vybaven varikapem, který reprezentuje nelineární prvek. Jeho kapacita je silně závislá na aktuálním napětí na jeho portech a právě tato závislost je silně nelineární. Vysokorychlostní signál procházející takovým vedením je zkreslen, přičemž toto zkreslení může vést jak ke zvýšení, tak ke snížení kvality signálu (otevření / zavření diagramu oka), v závislosti na parametrech vedení. Parametry nelineárního vedení mohou být snadno změněny (optimalizovány) pomocí osazených trimrů.

 Popis produktu


Řídicí jednotka optické komunikace s nízkým EMI

Autoři:

Aleš POVALAČ, Michal KUBÍČEK, Jiří DŘÍNOVSKÝ

Typ:

funkční vzorek

Datum:

2016-12-07

Projekty:

Projekt č. HS18657075 s firmou ŠKODA AUTO a.s.
LO1401 - Interdisciplinární výzkum bezdrátových technologií (INWITE)

Funkční vzorek řídicí jednotky je postaven na mikrokontroléru rodiny STM32F1 spolu s proprietárním optickým komunikačním rozhraním pro rychlosti do 5 Mbit/s, typicky 115 200 bit/s. Rozhraní je založeno na standardu UART a optických komponentech Avago s konektory SC pro multimode optická vlákna.

 Popis produktu


USB převodník pro low EMI optickou komunikaci

Autoři:

Aleš POVALAČ, Michal KUBÍČEK, Jiří DŘÍNOVSKÝ

Typ:

funkční vzorek

Datum:

2016-12-07

Projekty:

Projekt č. HS18657075 s firmou ŠKODA AUTO a.s.
LO1401 - Interdisciplinární výzkum bezdrátových technologií (INWITE)

Převodník slouží jako konvertor mezi sběrnicí USB a optickým rozhraním s multimode vlákny a SC konektory. Použité komponenty umožňují komunikaci rychlostí až 5 Mbit/s, typicky 115 200 bit/s.

 Popis produktu


Demonstrátor ANT komunikace pro identifikaci vozidel

Autoři:

Aleš POVALAČ, Tomáš MIKULÁŠEK

Typ:

funkční vzorek

Datum:

2016-11-23

Projekty:

Projekt č. HS18657099 s firmou EVOTECH s.r.o. (Inovační vouchery Kraje Vysočina 2016)
LO1401 - Interdisciplinární výzkum bezdrátových technologií (INWITE)

Funkční vzorek slouží k demonstraci technologie a ověření základních parametrů komunikace protokolem ANT v bezlicenčním pásmu 2,4 GHz. Integruje veškeré funkce pro maximální úsporu energie použitého SoC řešení od firmy Nordic Semiconductor.

 Popis produktu


Chaotický oscilátor z matematického modelu systému s hyperbolickým pevným bodem

Autoři:

Petržela, J., Kaller, O., Gotthans, T.

Typ:

funkční vzorek

Datum:

2016-11-10

Projekty:

GA15-22712S - Chaotic tangles in subsystems of radiofrequency channel
ED2.1.00/03.0072 - Centre of sensor, information and communication systems

Jedná se analogovou obvodovou realizaci nového deterministického dynamického systému s hyperbolickým ekvilibriem. Popisující matematický model může být vyjádřen ve formě soustavy tří diferenciálních rovnic prvního řádu bez budící síly. Vytvořený oscilátor se vyznačuje několika unikátními vlastnostmi, jedná se například o generování signálů připomínajících bílý šum se širokým spojitým kmitočtovým spektrem, hustý podivný atraktor s oblastí přitažlivosti nezahrnující nulové počáteční podmínky, extrémní citlivost dynamického toku na změnu vnitřních parametrů systému, atd. Systém byl nedávno objeven přímo autory tohoto produktu.

 Popis produktu


Systém pro měření ekvivalentní teploty ve voze

Autoři:

Tomáš URBANEC, Aleš POVALAČ, Jan FIŠER, Miloš FOJTLÍN

Typ:

funkční vzorek

Datum:

2016-11-10

Projekty:

TAČR TA04031094: Innovative control of a car cabin HVAC system as a part of an Advanced Driver Assistance System
Centre of Sensor, Information and Communication Systems (SIX)

Vyvinutý funkční vzorek systému slouží k sběru dat z kabiny vozu za účelem určení stavu tepelného komfortu. Systém umožňuje sběr dat ze sítě max. 30 senzorů ekvivalentní teploty, dále vyčítá data z řídící jednotky vozu pomocí CAN sběrnice. Získaná data jsou předávána pomocí Bluetooth rozhraní do počítače PC či tabletu. Řídící jednotka komunikuje se senzory pomocí sběrnice RS-485 a zajišťuje jejich napájení. Senzory jsou adresovány dle požadavků počítače a nastavuje se mód jejich činnosti a zpátky se vyčítají naměřené údaje a jejich stav. Dále řídící jednotka vyčítá údaje o stavu vozidla ze sběrnice CAN, např. vnější a vnitřní teplotu, stav vyhřívání sedaček, klimatizace apod. Data jsou řídící jednotkou předávána ke zpracování bezdrátově pomocí Bluetooth rozhraní do PC či tabletu dle potřeby. Funkční vzorek byl realizován pro účely řešení projektu aplikovaného výzkumu TAČR ALFA s firmou Škoda Auto a.s.

 Popis produktu


Prototyp budiče elektrooptického modulátoru

Autoři:

Kasal, M., Záplata, F.

Typ:

funkční vzorek

Datum:

2016-11-08

Projekty:

HS18557177 - High-power Laser Head - Modulator Driver - Phase 2
ED2.1.00/03.0072 - Center of Sensor, Information and Communication Systems (SIX) OP Research and Development for Innovation.

Vývoj budiče je součástí projektu Laser Head for Gravitational Wave Observatory Mission. Vyvinutý budič je mezi-výsledkem fáze 2 - Delta design. Zařízení zajišťuje správné sečtení dvou vstupních signálů, harmonický signál na frekvenci přibližně 2.4 GHz a pseudonáhodné datové posloupnosti o bitové rychlosti až 1 Mbaud. Tento signál je použit jako modulační signál elektrooptického modulátoru laserového svazku. Aby bylo dosaženo požadavků na spektrum výstupního laserového svazku, musí budič zajistit přesné úrovňové nastavení obou vstupních signálů. Fotografie prototypu je uvedena na obr. 1.

 Popis produktu


Experimentální prototyp proudem řízeného proudového zesilovače (I3T25)

Autoři:

Roman PROKOP, Vilém KLEDROWETZ, Roman ŠOTNER, Jan JEŘÁBEK

Typ:

funkční vzorek

Datum:

2016-09-20

Projekty:

GP14-24186P - Research for electronically adjustable advanced active elements for circuit synthesis
ED.2.1.00/03.0072 - Centre of Sensor, Information and Communication Systems (SIX)
LO1401 - Interdisciplinary Research of Wireless Technologies (INWITE)
FEKT-S-14-2281 - Perspective circuit solutions and algorithms for communication systems

Aktivní prvek pracuje jako zesilovač proudu (invertující) s nastavitelným zesílením (proudem) od 0.1 do 2. Vstupní proud může dosahovat hodnoty ±180 µA (THD < 0.7%). Největší šířka pásma (- 3dB) 1.6 MHz (Iset_B = 22.5 µA) je cenou za vysokou DC přesnost a nízkou spotřebu (klidové proudy větvemi jsou jednotky µA). Vstupní odpor činí asi 280 Ω. Výroba prvku byla provedena v technologii AMIS/ON Semiconductor 0.35 µm C035 - I3T25U (napájení 3.3 V) v rámci programu Europractice (mini@sic). Součástka je určena k experimentům zaměřeným na pokročilé více-parametrově elektronicky řiditelné aktivní prvky na bázi modulárního přístupu (spojení více základních celků) a jejich aplikace.

 Popis produktu


Experimentální prototyp CMOS proudového konvejoru s proudovým řízením transkonduktance pro změnu odporu proudové vstupní svorky (I3T25)

Autoři:

Roman ŠOTNER, Jan JEŘÁBEK, Roman PROKOP, Vilém KLEDROWETZ

Typ:

funkční vzorek

Datum:

2016-09-20

Projekty:

GP14-24186P - Research for electronically adjustable advanced active elements for circuit synthesis
ED.2.1.00/03.0072 - Centre of Sensor, Information and Communication Systems (SIX)
LO1401 - Interdisciplinary Research of Wireless Technologies (INWITE)
FEKT-S-14-2281 - Perspective circuit solutions and algorithms for communication systems

Aktivní prvek přenáší napětí mezi terminálem Y a X se zesílením 1 (max. vstupní napětí Y pro rozkmit bez limitace výstupu ±1200 mV, THD < 0.5%, BW0,707 = 6.1 - 50 MHz dle Iset_Rx = 10 ? 350 µA) a proud mezi terminály X a z1-4 (z3-4 invertují) opět se zesílením 1 (max. vstupní proud pro rozkmit bez limitace ±100 - ±1700 µA, THD < 1% pro vstupní proud do ±500 µA a Iset_Rx do 300 µA, BW0,707 = 48 MHz pro přenos z X na z1-2 a 37 MHz z X na z3-4). Záměrná změna vstupního odporu svorky X je dovolena v rozsahu 6.7 kΩ až 280 Ω (Iset_Rx = 5 ? 350 µA). V ýroba prvku byla provedena v technologii AMIS/ON Semiconductor 0.35 µm C035 - I3T25U (napájení 3.3 V) v rámci programu Europractice (mini@sic). Součástka je určena k experimentům zaměřeným na pokročilé více-parametrově elektronicky řiditelné aktivní prvky na bázi modulárního přístupu (spojení více základních celků) a jejich aplikace.

 Popis produktu


Experimentální prototyp napěťové násobičky s bipolárním jádrem a proudovým výstupem (I3T25)

Autoři:

Roman ŠOTNER, Jan JEŘÁBEK, Roman PROKOP, Vilém KLEDROWETZ

Typ:

funkční vzorek

Datum:

2016-09-20

Projekty:

GP14-24186P - Research for electronically adjustable advanced active elements for circuit synthesis
ED.2.1.00/03.0072 - Centre of Sensor, Information and Communication Systems (SIX)
LO1401 - Interdisciplinary Research of Wireless Technologies (INWITE)
FEKT-S-14-2281 - Perspective circuit solutions and algorithms for communication systems

Aktivní prvek realizuje násobení dvou vstupních napětí za pomoci bipolárního násobícího jádra. Výsledný součin převádí transkonduktanční sekce na proud. Navržená buňka vyniká linearitou (linearizační obvod je součástí návrhu) v rozsahu ±500 mV (THD < 1% pro vstupní napětí ≤ 0.5 Vp-p a druhé vstupní napětí do ±0.5 V), rozsahem řízení transkonduktance gm = 0 → ±2.3 mS (VSET = 0 → ±0.5 V), rozsahem výstupního proudu až ±1.5 mA. Kmitočtová použitelnost předurčuje prvek pro aplikace do 10 MHz (BW0,707 > 52 MHz). Výroba prvku byla provedena v technologii AMIS/ON Semiconductor 0.35 µm C035 - I3T25U (napájení 3.3 V) v rámci programu Europractice (mini@sic). Součástka je určena k experimentům zaměřeným na pokročilé více-parametrově elektronicky řiditelné aktivní prvky na bázi modulárního přístupu (spojení více základních celků) a jejich aplikace.

 Popis produktu


Experimentální prototyp CMOS napěťové násobičky s proudovým výstupem (I3T25)

Autoři:

Roman ŠOTNER, Jan JEŘÁBEK, Roman PROKOP, Vilém KLEDROWETZ

Typ:

funkční vzorek

Datum:

2016-09-20

Projekty:

GP14-24186P - Research for electronically adjustable advanced active elements for circuit synthesis
ED.2.1.00/03.0072 - Centre of Sensor, Information and Communication Systems (SIX)
LO1401 - Interdisciplinary Research of Wireless Technologies (INWITE)
FEKT-S-14-2281 - Perspective circuit solutions and algorithms for communication systems

Aktivní prvek realizuje násobení dvou vstupních napětí za pomoci CMOS násobícího jádra. Výsledný součin převádí transkonduktanční sekce na proud. Navržená buňka umožňuje zpracovávat signál v rozsahu ±500 mV (THD < 0.5% pro vstup X, vstupní napětí ≤ 0.5 Vp-p a druhé vstupní napětí Y do ±0.5 V a THD < 1.5% pro vstup Y a ty samé podmínky). Rozsah řízení transkonduktance je v tom případě přibližně gm = 0 → ±0.63 mS (VSET = 0 → ±0.5 V). Rozsah výstupního proudu nabývá až ±0.5 mA. Kmitočtová použitelnost předurčuje prvek pro aplikace do 10 MHz (BW0,707 > 40 MHz). Výroba prvku byla provedena v technologii AMIS/ON Semiconductor 0.35 µm C035 - I3T25U (napájení 3.3 V) v rámci programu Europractice (mini@sic). Součástka je určena k experimentům zaměřeným na pokročilé více-parametrově elektronicky řiditelné aktivní prvky na bázi modulárního přístupu (spojení více základních celků) a jejich aplikace.

 Popis produktu


Experimentální prototyp CMOS napěťového součtově rozdílového sledovače (I3T25)

Autoři:

Roman ŠOTNER, Jan JEŘÁBEK, Roman PROKOP, Vilém KLEDROWETZ

Typ:

funkční vzorek

Datum:

2016-09-20

Projekty:

GP14-24186P - Research for electronically adjustable advanced active elements for circuit synthesis
ED.2.1.00/03.0072 - Centre of Sensor, Information and Communication Systems (SIX)
LO1401 - Interdisciplinary Research of Wireless Technologies (INWITE)
FEKT-S-14-2281 - Perspective circuit solutions and algorithms for communication systems

Aktivní prvek provádí součet dvou napětí a třetí od nich odčítá. Výsledek poskytuje na napěťový výstup zesílený 1x. Navržená buňka umožňuje zpracovávat vstupní signál v rozsahu nejméně ±700 mV (THD < 0.5% pro všechny vstupy). Kmitočtová použitelnost předurčuje prvek pro aplikace do 10 MHz (BW0,707 > 45 MHz). Výroba prvku byla provedena v technologii AMIS/ON Semiconductor 0.35 µm C035 - I3T25U (napájení 3.3 V) v rámci programu Europractice (mini@sic). Součástka je určena k experimentům zaměřeným na pokročilé více-parametrově elektronicky řiditelné aktivní prvky na bázi modulárního přístupu (spojení více základních celků) a jejich aplikace.

 Popis produktu


Řídicí jednotka s optickým rozhraním 100BASE-FX

Autoři:

Aleš POVALAČ, Michal KUBÍČEK, Jiří DŘÍNOVSKÝ

Typ:

funkční vzorek

Datum:

2016-09-16

Projekty:

Projekt č. HS18657075 s firmou ŠKODA AUTO a.s.
Centrum senzorických, informačních a komunikačních systémů (SIX)

Funkční vzorek řídicí jednotky integruje mikrokontrolér rodiny STM32F1 s PHY rozhraním sítě Ethernet, které podporuje optický standard 100BASE-FX pro přenos rychlostí 100 Mbit/s pomocí multimode optických vláken.

 Popis produktu


Experimentální prototyp pro bez-transformátorové ultrazvukové aplikace

Autoři:

Jan Ledvina

Typ:

funkční vzorek

Datum:

2016-08-03

Projekty:

LO1401 - Interdisciplinary Research of Wireless Technologies (INWITE)

Tento prototyp byl vytvořen pro účely vývoje nových bez-transformátorových ultrazvukových produktů. Deska prototypu (Obr. 1) obsahuje všechny nezbytné bloky pro navázání ultrazvukového měniče bez použití transformátoru a umožňuje ultrazvukové měření vzdálenosti s jedním měničem. Deska podporuje ultrazvukové měniče v frekvenčním rozsahu 40-60 kHz. Deska je osazena dvěma rozdílnými vysílači, řiditelnými tlumícími nelineárními obvody, přijímačem, obvody pro měření vzdálenosti a programovatelným FPGA řídícím obvodem. Všechny obvody používají topologie vhodné pro integraci do ASIC obvodu. Pro maximální flexibilitu desky, lze obvody navázané na měnič vypnout a použít externí obvody.

 Popis produktu


Vysokonapěťový generátor

Autoři:

Jan Cupák

Typ:

funkční vzorek

Datum:

2016-06-27

Projekty:

LO1401 - Interdisciplinary Research of Wireless Technologies (INWITE)
FEKT-S-14-2483 - Advanced microwave technologies

Vysokonapěťový generátor sinusového průběhu (obrázek 1) slouží jako zdroj energie pro iniciaci hoření směsi hořlavých plynů a par se vzduchem ve výbuchové komoře CA 20L. Výrobek je zkonstruován dle normy ČSN EN 15967. Generátor sinusového vysokonapěťového průběhu je již průmyslově vyráběn a instalován do dvou produktů firmy OZM Research s.r.o. Pomocí vestavěného procesoru lze nastavit generovanou frekvenci v intervalu 12 - 25 kHz, frekvence je limitovaná impedanční závislostí feritového transformátoru, který je pro transformaci napětí použit. Externím potenciometrem lze ovládat výstupní napětí v intervalu 10 - 30 kVRMS a efektivní výkon 30 - 500 W. Generátor je dále vybaven bezpečnostními prvky, které vybíjejí zbytkový kapacitní náboj na sekundárním vinutí HV transformátoru, galvanicky odděleným externím startem a dále USB portem pro nastavení konfigurace z PC. Během konstrukce zařízení bylo nutno vyvinout a vyrobit zalitý HV transformátor, který pracuje efektivně v oblasti 20 kHz, kde dochází k nejefektivnějšímu přeskoku napětí (obrázek 2) i při nízkých koncentracích O2.

 Popis produktu


Digitalizační karta FD-23

Autoři:

Jan KRÁL

Typ:

funkční vzorek

Datum:

2016-04-29

Projekty:

ED.2.1.00/03.0072 - Centre of Sensor, Information and Communication Systems (SIX)
HS 18557158: Programming of ARM-based signal concentrator for PH32v5

Digitalizační karta FD-23 je zařízení vyvinuté pro speciální účely měřicích radiačních sond. Digitalizační karta je vybavena precizním vysokorychlostním A/D převodníkem pro digitalizaci signálu z fotonásobiče. Pro zpracování signálu je karta osazena modulem s nejnovějším typem FPGA rodiny Zynq. Odesílání výsledků měření sondy řídicím systémům je zajištěno pomocí rozhraní Ethernet 10/100/1000Base-T nebo RS-485.

 Popis produktu


Zesilovač pro tenzometr

Autoři:

Jan Cupák

Typ:

funkční vzorek

Datum:

2016-03-15

Projekty:

LO1401 - Interdisciplinární výzkum bezdrátových technologií (INWITE)
FEKT-S-14-2483 - Pokročilé mikrovlnné technologie

Zesilovač pro tenzometr slouží k zesílení a úpravě signálu z pasivního snímače tlaku, který je umístěn v testovacím přípravku. Signály, které zesilovač zpracovává, jsou jak dynamického tak statického charakteru, a proto je kladem velký důraz na linearitu převodu signálu, šířku frekvenčního spektra a časovou stabilitu převodu. Tenzometr je z bezpečnostních důvodů nainstalován 10 20 m od zesilovače, jehož vstupní impedance je rovna 1 M?. Zesilovač je navržen tak, aby potlačoval vnější rušivé vlivy, které vstupují na tuto vzdálenost do měřeného signálu. Zařízení je dále vybaveno referenčním zdrojem pro tenzometrický snímač s nadproudovou ochranou, přepínatelným vstupním filtrem, změnou zisku a automatickým nulováním signálu před počátkem měření. Tenzometrický zesilovač je již průmyslově vyráběn a instalován do dvou produktů firmy OZM research s.r.o.

 Popis produktu